รายชื่อเจ้าหน้าที่

connect
< < < < < <
ชื่อ - สกุล:    นาง นันทา ไวคกุล                  
ชื่อเล่น:    นัน
ตำแหน่ง:    ผู้อำนวยการกลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์
โทร์:    026517826
E - Mail:    -
Line:    -  
ชื่อ - สกุล:    นาย โอภาส ภูครองนาค                  
ชื่อเล่น:    โอ
ตำแหน่ง:    นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
โทร์:    0828676801
E - Mail:    oleo_thai@hotmail.com
Line:    oleothai  
ชื่อ - สกุล:    นางสาว สุพรรณี เอมอ่อน                  
ชื่อเล่น:    จ๊อยส์
ตำแหน่ง:    นักสังคมสงเคราะห์
โทร์:    0944878969
E - Mail:    Safetheteen.dcy@gmail.com
Line:    Ja181133  
ชื่อ - สกุล:    นางสาว ปัณณธร ศรชัย                  
ชื่อเล่น:    ออม
ตำแหน่ง:    เจ้าหน้าที่โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
โทร์:    0643531578
E - Mail:    safetheteen.dcy@gmail.com
Line:    djaoms  
ชื่อ - สกุล:    นางสาว ศริณญา ทองภักดี                  
ชื่อเล่น:    โจ๊ก
ตำแหน่ง:    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร์:    026517826
E - Mail:    safetheteen.dcy@gmail.com
Line:    -  
ชื่อ - สกุล:    นางสาว นันท์ทกานต์ สายแวว                  
ชื่อเล่น:    ปุ๋ย
ตำแหน่ง:    นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
โทร์:    0830121630
E - Mail:    Safetheteen.dcy@gmail.com
Line:    0867758330